Termékek Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Garancia

Garancia

GARANCIA ÜGYINTÉZÉS

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet

4. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

(2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

151/2003.(IX. 22. ) Korm.rendelet

1§ (3) A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (a továbbiakban: fogyasztó).

3. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - jótállási jegyet átadni

7. § Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza

 

Mire nem vonatkozik a jótállás:

• A termékhez adott szoftverek.

• A termékhez tartozó elemek, akkumulátorok, izzók, festékszalagok, tintapatronok, tonerek.

• A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, és a természetes elhasználódásból eredő meghibásodások javítása, illetve az ezekből eredő szükségszerű alkatrészcserék.

• A vírus okozta rongálódás, vagy ha valamilyen szoftver installálásából, vagy eltávolításából eredő meghibásodás.

• A használati utasításban foglaltak be nem tartásából, vagy attól eltérő használatból származó meghibásodás.

• …és igen fontos tudni azt, hogy a forgalmazott termékeink valamely elképzelt feladatra való alkalmatlansága, illetve az ezzel kapcsolatos vevői elégedetlenség nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe.

Fontos tudni azzal kapcsolatban, hogy mi miatt kerülhet egy garanciális igény elutasításra:

• Ha a hibás működés a termék bárminemű szoftveres illetve hardveres környezetben való, inkompatibilitás (összeférhetetlenség) miatt adódik.

• A termék játékokkal, egyéb grafikai programokkal történő ütközése (nem megfelelő beállítások, támogatási problémák, irreális teljesítményigény stb).

• A felhasználó által telepített operációs rendszer hibájából, vagy nem megfelelően végrehajtott telepítésből adódó problémák .

• Konfiguráció esetén a garancia alkatrészenként, csak a hardver hibátlan működésére vonatkozik, így a felhasználó által telepített és karbantartott operációs rendszerek/szoftverek okozta hibák nem minősülnek garanciális hibának.

• A termék szállítása vagy üzembe helyezése közben bekövetkező sérülés, a nem megfelelő tárolás miatt.

• A terméken látható bármilyen mechanikai sérülés (égés, roncsolódás, törés, repedés), akkor is, ha a hiba látszólag nem függ össze a sérüléssel.

• Ha a terméken elemi kár okozta meghibásodás (villámkár, túlfeszültség) jelei látszanak.

• Ha a termék azonosítására szolgáló gyári számot, garancia címkét eltávolítják, átírják, megrongálják.

• A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodások (pl.: az alkatrész gyári beállításainál nagyobb teljesítményen történő használat, azaz „túlhúzás”, helytelen BIOS-, vagy meghajtó programfrissítés, szakszerűtlen szerelés, hibás kábelezés okozta meghibásodás, DVD író firmware frissítés miatti problémái, a processzor magjának, lábainak, nyákjának bárminemű sérülése a processzorhűtő felhelyezésekor, vagy a foglalatba helyezéskor stb.)

• A termékeken szakszerűtlen javítási, szerelési próbálkozásra utaló nyomok sérülések. (Javítási munkákat csak a forgalmazó által erre felhatalmazott szakszervizek, szakemberek végezhetnek, amit adott esetben számlával is igazoltatni kell.)

• A kizáró okok miatt bekövetkezett meghibásodások javítási költségei jótállási időn belül is a vevőt terhelik. A szerviz munkadíjat számíthat fel abban az esetben is, ha a bevizsgálás során a terméken jelzett hibajelenség nem reprodukálható.

Egy termék megvásárlásakor adásvételi szerződés jön létre az eladó és a vevő között, amelyre a Polgári törvénykönyv szabályai érvényesek; e szerint az eladó a hibás teljesítésért szavatossági felelősséggel tartozik.

Jótállási kérdés vállalkozások esetében:
Kötelező jótállás nincs a vállalkozásként vásárlók részére

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a rendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség terjed ki.

Lényeges momentum tehát, hogy csak fogyasztói szerződésekre vonatkozik a jogszabály kiemelt védelme, vagyis az átlagfogyasztóknak biztosít többletjogosítványokat. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ 3. pontja alapján fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Vagyis gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég jogilag nem természetes személy, így fogyasztónak sem minősülhet.

Egy vállalkozásnak is vannak szavatossági jogai

A vevő kellékszavatossági jogai alapján kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen (például már nem gyártják azt a terméket, nem beszerezhető a kereskedő által), vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne (gazdaságosabb a termék javítása), figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet.

Vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye.

Vállalkozásként való vásárlás esetén a szavatossági jog a vásárlástól számított egy évig érvényesíthető.


A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) 6:159. § (1) bekezdése szerint olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Ptk. 6:163. § (1) bekezdése alapján a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Az idézett szabályok nem csak az olyan szerződésekre vonatkoznak, ahol az egyik oldalon fogyasztó áll, hanem valamennyi szerződésre. A fentiekből következik, hogy a hibásan teljesített adásvételi szerződés tekintetében az eladói oldalon a szavatossági kötelezettségek fennállnak, amelynek alapján az eladónak gondoskodnia kell a hiba orvosolásáról.

Ugyanakkor a kötelező jótállással árusított termékek esetében a jogszabályban rögzített többlet jogosítványok (például 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén való azonnali csere, helyszínen való javítás kötelezettsége 10 kg-nál súlyosabb termék esetén, egyéves bizonyítási teher a kereskedő oldalán) nem illetik meg az áfás számlával vásárló gazdasági szereplőket, kivéve: ha a jótállás vállalója kifejezetten vállalta ezen kötelezettségeket.

Amennyiben az eladó és a vevő között a szavatossági jogok érvényesítését illetően vita áll fenn, úgy elsősorban polgári peres eljárásban van mód annak rendezésére.

 

Cégünk Magánszemélyeket NEM szolgál ki. Kizárólag cégeket, közületeket, egyéni vállalkozókat áll módunkbank kiszolgálni. Amennyiben a regisztráció személynévvel történik, akkor cégünk azt automatikusan úgy értelmezi, hogy a regisztrált személy egyéni vállalkozó aki adószámmal rendelkezik vagy annak megszerzése folyamatban van és aki saját üzleti tevékenységi körében kíván vásárolni -az az nem fogyasztó. Amennyiben egy ellenőrzés során kiderül hogy a személynévvel regisztrált ügyfél nem egyéni vállalkozó, 50.000Ft külön kezelési díjat és a forgalmazott termékek 30% értékéig kiskereskedelmi árkiegészíttést köteles fizetni.